Повернутись до звичного вигляду


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Educational Era

Педагогічна преса

Управління освіти та науки Рівненської ОДА

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО)

Освітній навігатор

Рівненська МАН

Stats

Загальний форум

Страницы: 1
Обговорюємо новий проект Положення про освітні округи
 
[CENTER]ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. № 777
(в редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
____________№ _________)

Положення про освітній округ

1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності освітнього округу (далі – округ).
Округ - об'єднання навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту (далі - суб'єкти округу). До складу округу можуть входити опорні загальноосвітні навчальні заклади (далі – опорні заклади), їх філії. До діяльності округу можуть залучатися також інші юридичні особи, їх відокремлені підрозділи.

2. Округ (опорний заклад, його філії) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, цим Положенням, рішеннями засновника та власними установчими документами.

3. Округ (опорний заклад, його філія) утворюється з метою: 
створення єдиного освітнього простору; 
забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;
створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;
раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб'єктів округу, їх модернізації. 
Головними завданнями округу (опорного закладу, його філій) є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи. 

4. Засновниками (співзасновниками) освітнього округу (опорного закладу, його філій) можуть бути представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районні ради (далі – засновники). 
Засновники для прийняття рішення про створення освітнього округу (опорного закладу, його філій): 
проводять аналіз мережі підпорядкованих навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, з урахуванням їх кадрового потенціалу та рівня матеріально-технічного забезпечення;
вивчають стан впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання у навчальних закладах, що входитимуть до складу округу, та якість надання зазначених освітніх послуг; 
прогнозують витрати на зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, придбання шкільних автобусів з метою організації підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання, введення у разі потреби додаткових посад педагогічних працівників; 
організовують проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед громадськості щодо утворення округу (опорних закладів, їх філій);
визначають опорні заклади на конкурсній основі.

5. Засновник визначає опорні заклади серед підпорядкованих йому загальноосвітніх навчальних закладів на конкурсній основі.
Засновник затверджує умови проведення конкурсу, під час проведення якого обов’язково враховуються: 
освітні потреби учнів (вихованців) у забезпеченні певних напрямів спеціалізації; 
здатність забезпечити на належному рівні організацію допрофільної підготовки та профільного навчання; 
рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами; 
наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до мережі Інтернет.); 
укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою; 
зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання. 
Головними завданнями опорного закладу є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи. 

6. Засновник приймає рішення (співзасновники укладають договір про спільну діяльність або засновницький договір) про створення округу (опорного закладу, його філії) у порядку, визначеному законодавством, в якому зазначаються: 
перелік суб'єктів округу (опорних закладів, їх філій); 
права, обов'язки, порядок взаємодії суб'єктів округу (опорних закладів, їх філій); 
особливості організації навчально-виховного процесу в суб’єктах округу (опорних закладах, їх філіях); 
організація підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання відповідно до розкладу уроків суб’єктів округу (опорного закладу, його філій);
харчування учнів (вихованців) суб’єктів округу (опорного закладу, його філій);
питання забезпечення належною матеріально-технічною базою суб’єктів округу (опорного закладу, його філій);
інші питання діяльності округу (опорного закладу, його філій).

7. Опорний заклад є юридичною особою, має рахунки в установах банків, самостійний баланс, штамп, печатку та має у своєму складі філії. Мінімальна наповнюваність опорного закладу учнями (вихованцями) (без врахування учнів (вихованців) філії) складає 360 осіб. 
Засновник відповідно до вимог та у порядку, визначеному законодавством, створює, реорганізовує, перепрофільовує (змінює тип) та ліквідує опорний заклад, його філії, у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів. 
Філія не є юридичною особою і діє на підставі положення затвердженого засновником опорного закладу. 

8. Опорний заклад, його філії діють на підставі установчих документів (статуту опорного закладу, положення про філію), що розробляється відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України    від 27 серпня 2010 року № 778, цього Положення, інших нормативно-правових актів і затверджується засновником в установленому порядку.

9. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до опорного закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

10. Опорний заклад та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовуються у порядку визначеному МОН.

11. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани опорного закладу та його філій розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.
Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу, які забезпечують навчально-виховний процес у опорному закладі та його філіях, визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

12. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри)) та режим роботи опорного закладу встановлюються його директором у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.
Розклад уроків опорного закладу, його філій складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

13. Керівництво опорним закладом здійснює його директор. Директор опорного закладу здійснює повноваження, що визначені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими актами законодавства, статутом опорного закладу. 
Керівництво філіями опорного закладу здійснюють заступники директора опорного закладу (з навчальної, виховної або навчально-виховної роботи) відповідно до статуту опорного закладу, положення про філію та розподілу обов’язків та повноважень між заступниками директора, що затверджується директором опорного закладу. 

14. Матеріально-технічна база опорного закладу, його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу. Опорний заклад, його філія можуть мати у своєму складі інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок засновника.
Опорний заклад повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до мережі Інтернет.

15. Опорний заклад, його філія мають штатний розпис, що розроблюється і затверджується засновником на підставі Типових штатних нормативів, що затверджені МОН. 
Фінансування опорного закладу, його філії здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією опорного закладу. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

16. Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів округу (опорного закладу, його філії) здійснюється у порядку визначеному законодавством.
_________________________________________



[/CENTER]
Страницы: 1
Читають тему