Повернутись до звичного вигляду


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Educational Era

Педагогічна преса

Управління освіти та науки Рівненської ОДА

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО)

Освітній навігатор

Рівненська МАН

Stats

Загальний форум

Страницы: 1
Вища освіта: моніторинг якості освіти та експертиза якості освіти., Тут розміщуватимуться матеріали для студентів Рівненського ОІППО
 
Матеріали можна заванажити за цими посиланнями.


7. Д.А.Иванов Экспертиза в образовании. Архів ст 239-257архів ст 258-275архів ст 277-291архів ст 292-307архів ст 308-319сторінки 320-321сторінки 322-323 (контрольні запитання і завдання), сторінки 324-325 (література), сторінки 326-327 (література). На портал завантажені відскановані сторінки з навчальним матеріалом, який заархівовано та пронумеровано: цифри вказують на номери сторінок. Для завантаження архву: "клікаємо" гіперпосилання, вантажимо на комп'ютер. Завантажувати можна як архів, так і окремі сторінки.

9. Факторно-критеріальне моделювання в системі освіти (практична) було роздано під час практичної роботи.
18. Білети.
19 Тестові завдання (зразки).
21. Єльникова Г.В. Педагогічний моніторинг. ЗАВАНТАЖИТИ
22. Педагогічний моніторинг як інноваційний засіб управління ЗНЗ. ЗАВАНТАЖИТИ.
23. Рак Ю.Є. Моніторингові дослідження якості освіти. ЗАВАНТАЖИТИ.
24. Бабінець С. Моніторинг якості освіти: педагогічний аналіз. ЗАВАНТАЖИТИ.
25. Педагогічний моніторинг як самостійна робота. ЗАВАНТАЖИТИ.
26. Педагогічний моніторинг у навчально-виховному процесі. ЗАВАНТАЖИТИ.
Змінено: Ігор Опольський - 09.10.2017 06:42:50
 
Дякуємо за цікаві матеріали
 
Шановні студенти! 

Матеріали з експертизи, переклад яких ви здійснювали, надішліть, будь ласка, на електронну скриньку rivnekcmeyo@gmail.com. Файл назвіть номерами сторінок, які ви перекладали.
Змінено: Ігор Опольський - 11.10.2016 09:00:11
 
Паролі знято.
 
До уваги студентів!


Всі гіперпосилання оновлено.
Змінено: Ігор Опольський - 09.10.2017 06:37:44
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 
1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. -  М.: Ассоциация инженеров-педагогов, 1996. -  С. 264.
2. Байназарова О. Система моніторингу якості освіти на регіональному рівні // Моніторингові дослідження як інформаційна база в системі управління якістю освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 29 – 30 березня 2005 року. -   Луцьк: Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 2005. – С.26 - 29.
3. Барна М. Шкільний моніторинг як засіб якісних змін в освіті // Управління освітою. – 2001. - № 3.  –  С. 6 - 7.
4. Буркіна Н. С,, Лукіна Т.О. Модель моніторингу підготовки учнів // Шкільний світ. – 2001. - № 9 (89). – С. 2 – 8.
5. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, 1997. – 376 с.
6. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта. – 2006. - № 2. – С.2-31.
7. Касьянова О.М. Розробка і використання педагогічного моніторингу у навчально-виховному процесі // Рідна школа. – 2000. - № 4. – С. 36 – 38.
8. Книга вчителя початкової школи: Довідково-методичне видання /Упоряд. Г.Ф.Древаль, А.М.Заїка. – Харків: Торсінг Плюс, 2005. – 688 с.
9. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичні рекомендації / Авторський колектив: Бібік Н.М.(керівник), Савченко О.Я., Байбара Т.М., Вашуленко М.С. та ін. – К.: Початкова школа, 2003.- 127с.
10.  Куликова Л.В.Моніторинг якості освіти самоосвітньої діяльності учнів і вчителя  // Управління школою. – 2005. - № 16 – 18. – С. 43 – 48.
11.  Лукіна Т.О. Структура та основні завдання освітнього моніторингу як інструменту державного управління якістю загальної середньої освіти  // Управління сучасним містом – 2004. -   №  2/4 – 6 (14). – С. 150 – 157.
12.  Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / За заг. Ред. О.І. Локшиної. – К.: К.І.С,2004. – 128 с.
13.  Національна доктрина розвитку освіти // Нормативно-правове забезпечення освіти. У 4 ч. – Х.: Вид. Гр. “Основа”, 2004. – Ч. 1. – С. 5 – 24.
14.  Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 року № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти». – К., 2006. – 7 с.
15.  Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – К.: Початкова школа, 2006. – С.88-116.
16.  Указ Президента України від 4 липня 2005 року № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» // К.: Ліга Бізнесінформ, 2005. – 4 с. 
Рекомендована література з питань моніторингу якості освіти

1.  Азгальдов Г.Г., Райхман Э.П. О квалиметрии. – М.: Изд-во стандартов, 1972. – 172 с.
2.  Ануфрієва О.Л. Оцінка якості початкової освіти на основі кваліметричного підходу: Автореферат дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / О.Л.Ануфрієва; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – К., 2000. – 18с.
3.  Быкова В.Г. Мониторинг в образовательном учреждении / В.Г.Быкова // Завуч. – 2004. – № 6. – С. 38-48.
4.  Бондар В.І. Теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу: управлінський аспект: Навч. Посібник / В.І.Бондар. – К.: УДПУ, 1996. – 67 с.
5.  Дахин А. Н. Педагогический мониторинг: концепция и применение / А. Н. Дахин // Школьные технологии. – 1997. – № 3. – С. 39–42.
6.  Дмитренко Г.А., Олійник В.В., Ануфрієва О.Л. Цільове управління: вимірювання результативності діяльності учнів і педагогів: Навч.-метод. посібник. – К.: УІПКККО, 1996. – 84 с.
7.  Дорошенко Е.А. Оценка профессиональных, деловых и личностных качеств персонала. Методические рекомендации по аттестации руководителей и специалистов: учеб-метод. пос. / Е.А.Дорошенко. – К.: МАУП, 1996. – 33 с.
8.  Енциклопедія  освіти  /  Голов.  ред.  В.  Г.  Кремень.  –  К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
9.  Єльникова Г. В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні: монографія / Г.В.Єльникова. - К.: ДАККО, 1999. – 303 с.
10.      Єльникова Г.В. Організація діяльності педагогічного колективу школи щодо контролю за засвоєнням учнями змісту навчання: навч. Посіб. /  Г.В.Єльникова. – Харків: ХОІНОПП, 1996. – 60 с
11.      Єльникова Г.В., Рябова З.В.  Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості загальної середньої освіти в навчальному закладі / Г.В.Єльникова, З.В.Рябова //Обрії. − 2008. − № 1. – С. 5−12.
12.      Збірник матеріалів з досвіду управлінської діяльності та методичної роботи: до підсумкової колегії Міністерства освіти і науки [Текст]. – Чернівці: Видав. дім «Букрек», 2007. – 140 с.
13.      Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти: стратегія, реалізація, результати [Текст]. – К.: Грамота, 2005. – 448 с.
14.      Лукіна Т. Моніторинг якості освіти: теорія і практика. – К.: Шкіл. світ: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с. – (Б-ка «Шкіл. світу»).
15.      Ляшенко О. Стратегія якості як основа освітньої політики країн світу / О. Ляшенко // Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : К.І.С, 2004. – С. 9–14.
16.      Ляшенко О.І. Якість освіти як основа функціонування й розвитків сучасних систем освіти / О.І.Ляшенко // Педагогіка і психологія. – 2005. - № 1 – С. 5 – 12.
17.      Моніторинг якості освіти: світові досягнення перспективи / За заг. ред. О.І.Локшиної. – К.: К.І.С., 2004. – 128 с.
18.      Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / За заг. ред. О.І.Локшиної [Текст]. – К.: Знання, 2006. – 207 с.
19.      Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2003. - № 33.
20.      Несіолковська Н. Моніторинг // Директор школи. – 2008. - № 31 – 32. – С. 4 – 40.
21.      Опольський І. Моніторинг розвитку освіти у загальноосвітньому навчальному закладі / І.Опольський // Нова педагогічна думка. – 2009. - № 4. – с. 32 – 37.
22.      Подмазін С.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління освітніми системами / С.І.Подмазін // Освіта і управління. - 1997. - № 1. – С. 137 – 139.
23.      Репкин В.В., Репкина Г.В., Заика Е.В. О системе психолого-педагогического мониторинга в построении педдеятельности / В.В.Репкин, Г.В.Репкина, Е.В.Заика // Вопросы психологии. – 1995. - № 1. - с. 300.
24.      Рябова З.В. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів / З.В.Рябова // Школа. – 2006. – №4. – С. 49-59.
25.      Рябова З.В. Якість освіти як педагогічна категорія / З.В.Рябова // Джерело педагогічної майстерності. Управління якістю освіти в Харківському регіоні, 2006. − № 1(35). – С. 5-10.
26.      Уилмс Д. Системы мониторинга и модель «вход-выход» // Директор школы. – 1995. - № 1. – С. 37 – 41.
27.      Яковлєва Р. Моніторинг у системі роботи вчителя / Р.Яковлєва // Відкритий урок. – 2005 – № 3-4. – С. 4 – 16.
Страницы: 1
Читають тему