Повернутись до звичного вигляду


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Educational Era

Педагогічна преса

Управління освіти та науки Рівненської ОДА

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО)

Освітній навігатор

Рівненська МАН

Оголошення

Всеукраїнська науково-практична конференція «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання» 09.02.2017

Всеукраїнська науково-практична конференція «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

  ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ

 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТА ОБЛАСНА РАДА

 

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

 

ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

25-26 травня 2017 року на базі Вінницького державного педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинского, факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха

відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання», присвячена 105-річчю від дня народження письменника.

Мета проведення заходу: поглиблене вивчення й популяризація творчого спадку М. Стельмаха в аспекті дослідження його стилістики, художньої майстерності, ідейно-естетичних засад епічної, ліричної та драматичної творчості; визначення внеску дослідника у вітчизняну фольклористику.

Основні напрями наукових досліджень:

 

1.   Рецепція творчої постаті Михайла Стельмаха в історичних та художньо-документаль-них джерелах.

2.   Інтерпретація творчості Михайла Стельмаха в сучасному літературознавстві.

3.   Художня спадщина Михайла Стельмаха як об’єкт мовознавчих студій.

4.   Методика вивчення творчості  Михайла Стельмаха в середній і вищій школі.

5.   Михайло Стельмах – фольклорист.

6.   Актуальні проблеми сучасного літературознавства, лінгвістики та методик навчання філологічних дисциплін.

 

Офіційні мови конференції: українська, польська, російська.

Форма участі: очна / заочна; доповідь, повідомлення, публікація статті.

 

Порядок роботи конференції


                        25 травня                              

9.00-10.00 – реєстрація учасників,

9.30-10.00 – брейк-кава;

10.00-12.30 – пленарне засідання;

12.30-12.45 – фотографування;

13.00-14.00 – обідня перерва;

14.00-16.00 – робота секцій;

16.00-17.00 – екскурсія до культурно-освітнього центру ВДПУ імені Михайла Коцюбинського;

17.30-20.30 – святкова вечеря;

21.00-22.00 – відвідання світло-музичного

фонтану «Рошен».

26 травня

8.30-9.00 – сніданок;

9.30-11.00 – переїзд у с. Дяківці Літин-ського району;

11.00-13.00 – екскурсія до літературно-меморіального музею Михайла Стельмаха;

13.00-15.00 – виїзд до Вінниці;

15.00-16.00 – обід;

16.00-16.30 – підведення підсумків конференції;

17.00 – від’їзд гостей конференції.

 


 

 

Загальна інформація

 

Проїзд і перебування у Вінниці – за рахунок учасників конференції. За необхідності оргкомітет конференції може попередньо замовити місце проживання за кошти учасників.

Для участі в конференції просимо до 20 квітня 2017 року надіслати до оргкомітету в електронному вигляді на вказаний нижче e-mail dotsinka@bk.ru заявку з темою виступу та інформацією про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, учене звання, поштова адреса, контактний телефон, e-mail.

 

Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання»

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Науковий ступінь, учене звання

 

Місце роботи, посада

 

Назва доповіді / повідомлення

 

Напрям, до якого належить доповідь (згідно з оголошенням)

 

Електронна адреса

 

Телефон

 

 

 

 

   Вимоги до оформлення статей:

– наукові статті, подані до збірника матеріалів конференції, мають містити такі елементи:  постановка проблеми та її зв’язок з важливими теоретичними та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень, у яких започатковано розв’язання проблеми; обгрунтування її актуальності; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки;

– статті подаються українською мовою на електронному носії (можна надіслати електронною поштою) як текстовий файл без переносів у словах у текстовому редакторі Microsoft Word; формат – А4; шрифт – Times New Roman, формат Word 2003 (doc), кегль –14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля зверху, знизу – 20 мм, ліворуч – 30 мм; праворуч – 15 мм; обсяг статті – від 8 до 12 сторінок;

– обов’язково має бути надіслана виразна роздруківка статті;

– текст має містити: 1. Шифр УДК. 2. Прізвище автора та назву статті; анотацію та ключові слова українською  мовою. 3. Прізвище автора, назву статті,  анотацію та ключові слова англійською мовою. 4. Прізвище автора, назву статті,  анотацію та ключові слова російською мовою;

–  список використаних джерел в алфавітному порядку подається в кінці статті із зазначенням міста, видавництва, року видання й загальної кількості сторінок. Покликання розміщується в тексті у квадратних дужках і має такий вигляд: [номер видання чи іншого джерела в списку, с. 45];

–  рисунки та фотографії варто подавати кожен окремим файлом у форматі jpg або tiff. Діаграми потрібно подавати окремим файлом у форматі xls  програми exel (кожну на окремому аркуші). При цьому також діаграми та рисунки мають бути підписані і вставлені в текст статті;

– неодмінні вимоги до матеріалів: достеменність фактів, посилань на всі використані джерела, точність у цитуванні.

Статті плануємо видати в збірнику матеріалів конференції після її проведення, термін подання статей – до 01 травня 2017 р.

Оргкомітет здійснює відбір запропонованих матеріалів для публікації та залишає за собою право їхнього редагування. Рекомендовані для публікації статті можливо буде надрукувати за умови сплати витрат на видання в розрахунку 30 грн. за сторінку. Статті докторів наук (без співавторства) будуть надруковані безкоштовно.

 

Організаційний внесок (витрати на проведення конференції, публікацію програми й поштову пересилку збірника) становить 150 грн.; 50 грн. – у разі заочної участі за публікацію програми й пересилку збірника конференції з опублікованою статтею).

Оплата оргвнеску та публікації статті здійснюється у відділенні «ПриватБанку».

Одержувач:  Петрович Ольга Борисівна. Номер картки одержувача: 5168 7573 1778 8133.

Грошовий переказ підтверджується надісланою сканованою копією квитанції (файл підписується прізвищем автора статті).   

Адреса оргкомітету: 21007, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха, кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови (вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21100).

Відповідальні за проведення заходу – декан факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха проф. Завальнюк Інна Яківна тел. 0677656341; e-mail: zavalniukinna@gmail.com

завідувач кафедри методики філологічних дисциплін і стилістики української мови

проф. Куцевол Ольга Миколаївна тел. 0975631914; e-mail: kucevol2006@yandex.ru.

Реєстрація, оплата, публікація – Петрович Ольга Борисівна тел. 0975787036; e-mail: dotsinka@bk.ru

Поселення Лебедь Юлія Борисівна тел. 0676046154; e-mail: usiko84@mail.ru

 

 

Зразок оформлення тексту статті

 

УДК                                                                                                            Ніна Зінченко  

 

 ІРОНІЯ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ПЕРСОНАЖУ

В МАЛІЙ ПРОЗІ ОСТАПА ВИШНІ

 

Анотація українською мовою (23 речення)………………………

Ключові слова: 57 слів

 

Постановка проблеми в загальному вигляді...

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми... Формулювання мети статті...

Виклад основного матеріалу дослідження...   

Висновки…  

 Література (в алфавітному порядку)

1.   Зязюн І. А. Краса педагогічної дії : навч. посіб. для вчит., аспір., студ. серед. та вищ. навч. закл. / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. –  Київ : Укр.-фін. ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.

2.   Стусенко О. Іронія як модус метатексту / Олександр Стусенко // Дивослово. 2007. № 2. – С. 5255.

3.   Токмань Г. Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту : вибр. студії / Ганна Токмань. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 336 с.

 

Nina Zinchenko

IRONY AS A MEANS OF CREATION THE CHARACTER’S IMAGE IN

OSTAP VYSHNYA’S SMALL PROSE

 

  Abstract. 23 sentences.

Key words:57 words.   

 

Нина Зинченко   

ИРОНИЯ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ПЕРСОНАЖА

В МАЛОЙ ПРОЗЕ ОСТАПА ВИШНИ

 

Аннотация на русском языке (23 предложения)………………………

Ключевые слова: 57 слов.


Повернутись до списку

СУЧАСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОСВІТИ


Педагогічні ігри від "Розумників" Математика

Педагогічні ігри від "Розумників" Граматика

Електронні підручники

Педагогічні ігри від "Розумників" укр. мова