Повернутись до звичного вигляду


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Educational Era

Педагогічна преса

Управління освіти та науки Рівненської ОДА

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО)

Освітній навігатор

Рівненська МАН

Stats

Оголошення

Всеукраїнський конкурс на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів 10.02.2021

Всеукраїнський конкурс на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів

Академія української преси спільно з Головним управлінням шкільної освіти Міністерства освіти і науки України за підтримки Медійної програми в Україні, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews, оголошують Всеукраїнський конкурс на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів у 2021/22 навчальному році в рамках усіх освітніх галузей, позаурочної та позашкільної діяльності.

 

П’ять переможців конкурсу отримають авторський гонорар за написання своїх матеріалів на придбання обладнання/технічних засобів, необхідних у педагогічній діяльності.

Усі плани-конспекти вправ, що подані на конкурс та відповідають його вимогам, будуть розміщені на порталі «Медіаосвіта та медіаграмотність», а їх автори отримають сертифікати від МОН України та Академії української преси.

Конкурс триває з 8 лютого до 3 квітня 2021 року.

Кожен учасник може надіслати не більше 3 матеріалів.

Для участі у конкурсі необхідно завантажити та заповнити цю форму. До вказаного дедлайну її необхідно надіслати організаторам шляхом заповнення гугл-анкети: https://forms.gle/BwM9JFFsRQ8zC4KG9

Контактна особа: Оксана Волошенюк, менеджерка медіаосвітніх програм Академії української пресиoksana@aup.com.ua, (067) 504 98 02

Умови конкурсу

Державний стандарт базової середньої освіти, який визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів, містить значний медіаосвітній потенціал. Це прослідковується у визначеннях ключових компетентностей: «здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі», «здобувати та опрацьовувати інформацію з різних (друкованих та цифрових, зокрема аудіовізуальних) джерел у різних освітніх галузях і контекстах, критично осмислювати її та використовувати для комунікації в усній та письмовій формі, для обстоювання власних поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей», «впевнене, критичне і відповідальне використання цифрових технологій для власного розвитку і спілкування; здатність безпечно застосовувати інформаційно-комунікаційні засоби в навчанні та інших життєвих ситуаціях».

Задля активізації медіаосвітнього потенціалу Державного стандарту базової середньої освіти, інтеграції кращих медіаосвітніх практик у освітній процес, вправи-учасниці конкурсу мають розвивати медіаосвітні компетентності учнів у наступних освітніх галузях

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

·         критичне ставлення до інформації з різних джерел;

·         використання різних видів сприймання текстів/медіатекстів для пошуку, обробки, аналізу та відбору інформації;

·         здатність розрізняти відому і нову, головну і другорядну інформацію, факти і судження в медіатексті, добирати аргументи для спростування чи підтвердження інформації; об’єктивні факти і суб’єктивні судження в медіатексті, аргументовано висловлювати власне ставлення до наданої в медіатексті інформації, спираючись на медіатекст;

·         вміння аналізувати та інтерпретувати медіатекст; грамотно і безпечно комунікувати в інформаційному просторі, розпізнавати маніпулятивні технології та протистояти їм;

·         дотримуватись авторських прав та мережевого етикету;

·         здатність перетворювати інформацію з медіатексту (зокрема літературного твору) в різні форми повідомлень до інших з позиції іншого оповідача, створювати фанфіки, буктрейлери тощо; елементи власного медіатексту на основі прочитаного (кадри фільму, сцени вистави, блог тощо); типові дописи/медіатексти (зокрема використовуючи гіпертекстові покликання) в цифровому середовищі для обговорення особистісних і певних соціально значущих питань;

·         вміння інтегрувати інформацію, надану в різний спосіб (текстову, графічну, числову тощо) в межах одного або кількох текстів/медіатекстів; перетворювати медіатексти вербальні (переказ, конспект тощо) в графічні (схема, таблиця тощо).

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання мовно-літературної галузі від американських медіапедагогів (уривок з книжки Шейбе С., Рогоу Ф. «Медіаграмотність: підручник для вчителя», виданої АУП за підтримки Програми У-Медіа Інтерньюс-Нетворк, с. 184-188).

 

МАТЕМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

·         оцінювати достовірність математичної інформації в медіа;

·         критично осмислювати і досліджувати медіаконтент, створення якого потребує різних типів математичних підрахунків, розпізнавати інформаційні маніпуляції з математичною інформацією;

·         аналізувати медіаповідомлення, які містять математичну інформацію (як то графіки, рейтинги, статистика в рекламі та новинах);

·         перетворювати, представляти та поширювати інформацію математичного змісту з використанням різних засобів, зокрема цифрових.

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання математичної галузі від американських медіапедагогів (уривок з книжки Шейбе С., Рогоу Ф. «Медіаграмотність: підручник для вчителя» виданої АУП за підтримки Програми У-Медіа Інтерньюс-Нетворк, с. 195-197).

 

Громадянська та історична освітня галузь

·         створювати інформаційні продукти, пов’язані з історією, культурою і суспільством регіону та/або країни (регіонів та/або країн), з якою/якими пов’язане походження родини, предків;

·         перетворювати джерельну інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема тощо) та використовувати її у поясненнях;

·         критично оцінювати, виявляти маніпуляції історичною та актуальною для суспільства інформацією у процесі аналізу електронних медіа;

·         дотримуватися авторського права та етичних норм у роботі з інформацією та під час онлайн-спілкування;

·         створювати вербальні і візуальні тексти (графіки, діаграми, фільми), мультимедійні презентації соціального та історичного змісту та поширювати їх.

 

ПРИРОДНИЧА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

·         вирізняти за допомогою вчителя чи інших осіб наукову інформацію з-поміж іншої й використовувати її у своїй діяльності;

·         обирати за допомогою вчителя чи інших осіб наукове пояснення явищ природи / фактів / даних;

·         використовувати наукові факти для формулювання власних суджень;

·         критично оцінювати інформацію природничого змісту, здобуту з різних джерел;

·         використовувати цифрові ресурси для здобуття нових природничо-наукових знань;

·         знаходити, обробляти, зберігати інформацію природничого змісту, перетворювати її з одного виду на інший з використанням електронних ресурсів і цифрових пристроїв;

·         виявляти маніпулятивні технології та протистояти їм, розрізняти наукові факти та інтерпретувати їх, установлювати відмінність фактів від суджень;

·         вміння вирізняти достовірну інформацію, верифікувати інформацію, перевіряти достовірність джерел і створювати власні медіаповідомлення;

·         аналізувати і декодувати медіамеседжі, які містять природничу інформацію;

·         ідентифікувати методи, якими наукові меседжі передають медіа широкому загалу.

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання природничої галузі від американських медіапедагогів (уривок з книжки Шейбе С., Рогоу Ф. «Медіаграмотність: підручник для вчителя» виданої АУП за підтримки Програми У-Медіа Інтерньюс-Нетворк, с. 193-195).

 

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

·         шукати, використовувати й критично оцінювати інформацію в технічній літературі, підручниках, посібниках, технологічній документації, періодичних виданнях, в електронних (у тому числі онлайнових) джерелах рідною мовою;

·         безпечно й ефективно використовувати соціальні мережі для обговорення ідей, пов’язаних із виконанням технологічних проєктів, критично застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією, етично працювати з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо);

·         аналізувати інформацію про матеріали й техніку, використовує її для розв’язання практичних завдань у побуті;

·         розшифровувати маркування товарів, товарні та інші знаки, зокрема з використанням цифрових пристроїв;

·         оцінювати інформацію про побутову техніку й окремі технічні засоби із застосуванням інформаційних джерел і використанням цифрових пристроїв.

 

ІНФОРМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

·         відповідально і безпечно використовувати інформаційні й комунікаційні технології та цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкування і співпраці як творець та (або) споживач;

·         оцінювати істотність/ важливість/ необхідність/ адекватність інформації в контексті розв’язання життєвої/навчальної проблеми;

·         поважати права і свободи, зокрема свободу слова, конфіденційність в інтернеті, авторське право й інтелектуальну власність, право на захист персональних даних тощо;

·         створювати різнопланові медіапродукти з використанням інформаційних технологій;

·         знаходити, збирати, зберігати, представляти, перетворювати, структурувати, аналізувати й узагальнювати дані різних типів;

·         критично оцінювати інформацію, отриману з різних джерел; пояснювати вплив джерел інформації на формування власних поглядів та інших точок зору;

·         будувати власні судження про медіатексти, визначаючи достовірність інформації й надійність джерел, розпізнавати факти й судження в інформаційних джерелах; порівнювати інформацію з різних джерел за наданими критеріями;

·         наводити аргументи щодо надійності джерел і достовірності інформації в медіатекстах;

·         використовувати запропоновані ресурси для перевірки сумнівної інформації та надійності джерел;

·         розпізнавати небезпечні/конфліктні ситуації під час онлайнового спілкування (зокрема внаслідок негативних чи зневажливих дописів), знати, до кого звернутися по допомогу у разі їх виникнення;

·         створювати повідомлення на доступних ресурсах, додержуючи правил і враховуючи соціальні, культурні та інші особливості учасників онлайнової комунікації;

·         розрізняти себе в реальному і віртуальному світі, знати про власний цифровий слід.

 

СОЦІАЛЬНА ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

·         критично оцінювати достовірність і надійність інформації, цифровий контент;

·         використовувати перевірену інформацію для ухвалення рішення щодо вибору повсякденної поведінки на користь здоров’я, безпеки й добробуту;

·         знаходити інформацію щодо здоров’я, безпеки й добробуту в різних джерелах і перевіряти її достовірність;

·         оцінювати надійність різних джерел інформації (масмедіа, реклама, соцмережі тощо);

·         декодувати інформацію, наведену на маркувальних знаках, пакувальних матеріалах для безпечного й раціонального використання харчових і промислових продуктів.

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання соціальної та здоров’язбережувальної галузі від американських медіапедагогів (уривок з книжки Шейбе С., Рогоу Ф. «Медіаграмотність: підручник для вчителя» виданої АУП за підтримки Програми У-Медіа Інтерньюс-Нетворк, с. 197-198).

 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

·         застосовувати цифрові технології для створення, презентації/самопрезентації й популяризації художніх образів, мистецьких ідей;

·         визначати художню цінність цифрового контенту;

·         добирати й опрацьовувати художню інформацію (зображення, текст, аудіо, відео) для пізнання, творення мистецтва, у пошуково-дослідницькій і соціокультурній діяльності;

·         переводити художню інформацію з цифрового формату в нецифровий і навпаки;

·         використовувати інформаційні технології для здобуття мистецької інформації;

·         використовувати інформаційні технології для формування власного мистецького простору;

·         вирізняти маніпулятивну квазімистецьку інформацію, запобігати негативним інформаційно-технологічним впливам на власний культурний розвиток;

·         оцінювати художню якість створеного цифрового продукту;

·         створювати, обробляти й відповідально поширювати простий мистецький медіатекст під керівництвом учителя або інших осіб у процесі художньої комунікації;

·         добирати й оцінювати за допомогою вчителя чи інших осіб джерела інформації про мистецтво із застосуванням цифрових технологій;

·         виявляти відповідальність щодо дотримання авторського права в процесі художньої комунікації.

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання мистецької галузі від американських медіапедагогів (уривок з книжки Шейбе С., Рогоу Ф. «Медіаграмотність: підручник для вчителя» виданої АУП за підтримки Програми У-Медіа Інтерньюс-Нетворк, с. 199-200).

 

ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА»

·         шукати, аналізувати, систематизувати та використовувати інформацію в процесі занять фізичною культурою і спортом;

·         розв’язувати проблемні завдання в процесі занять фізичною культурою і спортом;

·         на основі медіатекстів, власного рухового досвіду та способу життя аналізувати факти та події фізичної культури і спорту;

·         аналізувати рекламні медіамеседжі щодо спорту.

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання освітньої галузі «фізична культура» від американських медіапедагогів (уривок з книжки Шейбе С., Рогоу Ф. «Медіаграмотність: підручник для вчителя» виданої АУП за підтримки Програми У-Медіа Інтерньюс-Нетворк, с. 201).

Зі схемами аналізу медіатексту  можна ознайомитися тут: Шейбе С., Рогоу Ф. «Медіаграмотність: підручник для вчителя» виданої АУП за підтримки Програми У-Медіа Інтерньюс-Нетворк, с.115-134

Конкурс відбувається завдяки спільному проєкту між «АУП» та міжнародною організацією Internews. Вона впроваджує «Медійну програму в Україні» за фінансування агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації.

Повернутись до списку

СУЧАСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОСВІТИ


СМАРТКЕЙС ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Педагогічні ігри від "Розумників" абетка

Цифрові лабораторії Ейнштейн

Педагогічні ігри від "Розумників" укр. мова